Gizlilik Politikası

GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

İtalya’ da kurulu, Via Castel Morrone 14-33 Milano 20129 Lombardiya –ITALYA adresinde mukim, Atlantico Danışmanlık adına Deniz Kurt Görsev (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin;

 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Belirtmek isteriz ki, Şirket’ iniz bünyesinde,  iş ilişkimize konu hizmetin kullanılması amacıyla, Atlantico Danışmanlık sistemlerinde profil oluşturmuş yetkilileriniz, Şirket’ iniz adına söz konusu sistemin kullanılması açısından gerekli yetkiye, sizin yaptığınız sistem tanımlaması dahilinde sahip olacaktır. Bahsi geçen yetkilinin bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ilgili yasal mevzuatta belirtilenleri ihlal etmesi halinde, sorumluluk şirket’inize ait olacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik verisi; Adı, soyadı, TC Kimlik No, Vergi Kimlik No, doğum tarihi, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti, Vatandaşlık Bilgileri, Cinsiyet Bilgisi, 

İletişim verisi; İşveren Veyahut Temsilcisine İlişkin Telefon Numarası, İşveren Veyahut Temsilcisine İlişkin E-Posta Adresi, İşveren Veyahut Temsilcisine İlişkin İşyeri Adresi, İşveren Veyahut Temsilcisine İlişkin Ev Adresi, İşveren Veyahut Temsilcisine İlişkin Fatura Adresi, 

Finansal veri; İşveren Veyahut Temsilcisine İlişkin Banka Hesap Bilgileri, İşveren Veyahut Temsilcisine İlişkin Kredi Kartı Bilgileri,

Özel nitelikli kişisel veri; Dini,  Irkı ve İnanç Bilgileri, Alerji ya da Hastalık Gibi Bazı Sağlık Bilgileri, 

İstediği etkinliğe ya da kişisel isteklerine ait Veriler; Yeme İçme Saati Bilgisi, Aile Üyeleri Ve /Ve Ya müşteri tarafından bir davet için ya da yat hizmeti için şef seçilmesi istenmişse Konuklar ya da Yat sahibi, Ev Sahibi, İşveren Müşteri Hakkında Kişi Ve Yaş Bilgisi, Yeme İçme Alışkanlıklarına İlişkin Bilgi, Yeme-İçme Konusunu Etkileyecek Yaşam Alışkanlıklarına İlişkin Bilgiler, 

Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri,

Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf.

Websitesi kullanım verileri; Üye olduğu tarih, siteye giriş yapma sıklığı/zamanları, web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model)

Söz konusu verileriniz, hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile saklanacak olup, bu sürenin bitimini takiben geri dönüşü olmayacak şekilde imha edilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 • Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki istihdam platformu sağlama ve istihdam danışmanlığı hizmetine ilişkin hukuki ilişkinin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, platformlarımıza bilgi girişi yapmanız suretiyle topluyoruz.
 • Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız ve meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla bağlı olduğumuz yasal mevzuatlarda belirtildiği süre kadar muhafaza edilecektir Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz hizmet dahilinde istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan hukuki ilişkimizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destek verme ve İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Müşteriye, Çalışan Adayı tarafından en uygun personelin önerilmesi
 • Müşteri talepleri ve Çalışan Adayı tarafından hizmetin profesyonel şekilde ifası
 • Sözleşme oluşturulması
 • Özgeçmiş ve Teklif gönderilmesi
 • İşveren müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi
 • Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) mükellefe gönderiminin sağlanması
 • Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulaması yapılması
 • İşveren müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi
 • Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması
 • Aile/işveren konusunda Çalışan Adayının Bilgilendirilmesi
 • Yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz;

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Sözleşme süreçlerinin yönetimi
 • Eski işveren müşteri yetkilileri ile iletişime geçerek Şirket ile çalışmaktan vazgeçme sebebini araştırılması
 • Online satış, satış ve tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için işveren müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması
 • Site kullanımının yorumlanması
 • İşveren müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması
 • Şirket’ in, müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği hizmetler için, işveren yetkililerinin haberdar edilmesi
 • Şirket’ in meşru menfaati dolayısıyla, iş birliği içerisinde olduğu iş ortaklarının, üye işveren/ yetkilileri için geliştirdiği hizmetlerden, Şirket yetkililerinin haberdar edilmesi

Yukarıda belirtilen Özel nitelikli kişiler verilerinizi tahsisi sağlanacak personelin en iyi şekilde sizlere hizmet etmesi amacıyla işlemekteyiz. Keza din ve inanç bilgileri ile alerji ve sağlık problemleri hakkında bilgi edinilmesi müşteriye sunulması gereken hizmet (Menü vb.) yönünden son derece önemlidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz;

 • Kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam danışmanlığı hizmetlerine ilişkin olan hukuki ilişkinin ifası için Platformumuz üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen çalışan adayları tarafından bu amaçla işlenebilmektedir.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz

 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, destek aldığımız müşavirlik şirketlerine ve denetim firmalarına aktarabiliriz.
 • Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.
 • Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebiliriz.
 • Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, aşağıda bilgileri sunulu adresimize noter kanalı ile yazılı olarak veya elektronik posta adresimizi kullanmak suretiyle Şirket’imize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar(bilgi teyitleri gibi)  istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu: Atlantico Danışmanlık - Deniz Kurt Gorsev

Adres: Via Frigirola 1, 22020 Nesso- Como –ITALYA(Noter Kanalı İle)

E-posta: info@atlanticoyachting.com (E-posta İle)

Web Site: https://atlanticoyachting.com